Politika privatnosti (GDPR)

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Tea Milanović, tel: 031/853-421

Što je Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR?

Opća uredba o zaštiti podataka je uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine

Politika o zaštiti privatnosti

Dječji vrtić „Krijesnica Gorjani“, Bolokan ulica 1. 31422 Gorjani, (u daljnjem tekstu: Vrtić) je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18.). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić osobnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca. Ovom politikom o zaštiti privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni i njihovim pravima.

Svhra obrade osobnih podataka

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva, osobne podatke zaposlenika i kadnidata u natječajnom postupku, osobne podatke članova upravnog vijeća, vanjskih suradnika, te ostalih osoba koje se nađu u prostorijama vrtića ili se na nekoj drugoj osnovi smatraju ispitanicima na temelju Uredbe obrađuje u sljedeće svrhe:

  • za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
  • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika ulsuga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
  • za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću
  • za potrebe provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa
  • za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora kojemu je ispitanik jedna od strana

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga , kao i prijavom na natječaj za zasnivanje radnog odnosa smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za čiju obradu postoji pravna obveza na strani Vrtića (npr. u Zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis, odnosno doći će do raskida ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Primatelji osobnih podataka

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi temeljem njihovog zahtjeva.

 

Preuzmite zahtjev za pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13.), kojim su propisana načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupaka za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13).

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Tea Milanović, tel: 031/853-421

Videonadzor

Svrha obrade osobnih podataka putem videonadzora je zaštita osoba i imovine. Pravni temelj za obradu je legitiman interes Vrtića kao voditelja obrade. 

Sustavom videonadzora obuhvaćene su vanjske površine objekata Vrtića, kao i unutarnji prostor. Na ulasku u svaki perimetar snimanja jasno je naznačena objavijest da je objekt pod videonadzorom. 

Vrtić video snimke može dostaviti nadležnim tijelima kao što su policija i sud ako je to nužno za provoženje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa. 

Vrtić će snimke dobivene putem videonadzora čuvati najviše šest mjeseci, a po potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku. 

Web stranica

Službena stranica Vrtića koristi tzv. kolačiće (cookies). Kolačići su male datoteke koje internetski preglednici spremaju na naše računalo pri pristupanju pojedinim web-sjedištima kako bi se omogućila dodatna funkcionalnost tih stranica. Informacije koje ispunite ili pošaljete izravnom e-mail porukom obradit ćemo i pohraniti u svrhu kontaktiranja i odgovora na vaš zahtjev. 

Osobe mlađe od 16 godina moraju priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Vrtić ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba mlađih od 16 godina putem svoje web stranice. 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim slučajevima obezni smo čuvati vaše osobne podatke u vremenskom trajanju, odnosno razdoblju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, iste brišemo. 

 

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju

Osobni podaci djece:

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, državljanstvo, narodnost, samohranost roditelja, podaci o udomiteljstvu/neodgovarajućoj roditeljskoj skrbi, podaci o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu djeteta, podaci o odgojno-obrazovnom statusu, fotografije, audio i videozapisi snimljeni prilikom sudjelovanja u aktivnostima i manifestacijama predviđenima godišnjim planom i programom Vrtića.

 

Osobni podaci roditelja:

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, podaci o zaposlenju, kontakt broj, e-mail adresa, podaci o zanimanju i stručnoj spremi, podatak o statusu invalida Domovinskog rata, podatak o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, samohranost roditelja, udomiteljstvo/neodgovarajuća roditeljska skrb, pravo na doplatak za djecu, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu.

 

Osobni podaci radnika(zaposlenika):

Ime i prezime radnika, djece, supružnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva, osobni identifikacijski broj (OIB) navedenih osoba , spol radnika, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja radnika, djece, supružnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva, državljanstvo radnika, posjedovanje i trajanje radne dozvole ako je radnik stranac, prebivalište ili uobičajeno boravište radnika, djece, supružnika i ostalih članova kućanstva(mjesto i adresa, općina, županija), završeno obrazovanje radnika i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad radnika (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu, zdravstveno stanje u vezi s prethodnim i redovitim utvrđivanjem radne sposobnosti za obavljanje poslova i radnih zadataka kao i u vezi čl.24.Zakona o radu („Narodne novine“93/14 i 127/17), kontakt broj, e-mail adresa, rješenje o statusu invalida, samohranost radnika, zdravstveni status radnika i djece, članstvo u sindikatu.

 

Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa:

Ime i prezime, osobni identifikacijski broj, jmbg, prebivalište, kontakt broj, e-mail adresa, podaci o državljanstvu ,podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavanju, podaci o radnom iskustvu i radnom stažu, datum i godina rođenja.

 

Osobni podaci osoba koje imaju pravo dovoditi i odvoditi djecu iz vrtića temeljem izjave roditelja:

Ime i prezime, adresa, kontakt broj i srodstvo s djetetom.