Natječaj za prijem u radni odnos zdravstveni voditelj/zdravstvena voditeljica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani objavljuje JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos za radno mjesto zdravstveni voditelj/zdravstvena voditeljica na neodređeno vrijeme, 1⁄4 radnog vremena

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića; Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

– Punoljetnost
– Hrvatsko državljanstvo
– Zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljanoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:

–  životopis

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–  preslika dokaza o položenom stručnom ispitu

–  dokaz o državljanstvu

–  elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 3 mjeseca

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 3 mjeseca

–  potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu

izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariju od 3 mjeseca

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje- 843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpisane prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti osobno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Krijesnica Gorjani, Bolokan 1, 31422 Gorjani, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom– „Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu – ne otvaraj“.