Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Kuhar/ica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani objavljuje NA TJ EČAJ
za prijem u radni odnos za radno mjesto Kuhar/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – 1⁄2 radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova kuhara/ice može biti izabrana osoba koja ima:

–  srednja stručna sprema (smjer kuhar)

–  utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–  da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidati na natječaj prilažu:

 • vlastoručno potpisanu prijavu,

 • životopis,

 • presliku osobne iskaznice,

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

 2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

  postupak (čl.25. st.4.)

 3. potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

  dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis poslova:

–  organizira i raspoređuje rad u kuhinji

–  stručno vodi i organizira rad na tehnologiji i proizvodnji gotovih jela i vodi potrebnu evidenciju, preuzima i kontrolira prispjele namirnice po količini i kakvoći i vodi evidenciju o prometu robe

–  u suradnji sa zdravstvenim voditeljem sastavlja jelovnik

–  statistički obrađuje biološke vrijednosti namirnica

–  surađuje s inspekcijskim službama

–  nadzire i odgovara za obradu, pripremanje i higijensku ispravnost hrane te i sam vrši obradu i priprema hranu

–  odgovara za kakvoću i kvantitetu hrane

–  odgovara za higijenu i čistoću prostora kuhinje i osoblja

–  prati unaprjeđenje na područjima prehrane te predlaže unaprjeđenje tehnologije

–  vrši raspodjelu hrane za distribuciju prema skupinama i o tome vodi evidenciju

–  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i ravnatelja, koji nisu predviđeni ovim opisom i popisom poslova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Krijesnica Gorjani, Bolokan 1, 31422 Gorjani, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom– „Natječaj za kuhar/icu – ne otvaraj“.