Natječaj za prijem u radni odnos spremačica/domačica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani objavljuje NA TJ EČAJ
za prijem u radni odnos za radno mjesto spremač/ica domaćica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – 1⁄2 radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova spremačice/domaćice može biti izabrana osoba koja ima:

–  minimalno nižu stručnu spremu (osmogodišnja škola)

–  utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–  da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidati na natječaj prilažu:

 • vlastoručno potpisanu prijavu,
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o
 • predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

 2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

  postupak (čl.25. st.4.)

 3. potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

  dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Opis poslova:
– sprema i održava čistoću svih prostorija
– održava vanjski prostor Dječjeg vrtića
– obavlja dnevno raspremanje i pospremanje ležajeva
– pere i održava tepihe, zavjese, tepisone
– pere staklene površine
– održava sanitarni prostor
– presvlači krevete
– vrši dezinfekciju igračaka
– provjerava, zaključava sve prostore i vrata na objektu, isključuje sve kućanske aparate u objektu
– priprema doručak i užinu za djecu – obavlja poslove pralje

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i ravnatelja, a koji nisu predviđeni ovim opisom i popisom poslova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Krijesnica Gorjani kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpisane prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti osobno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici (obavezno na poleđini omotnice navesti puno ime, prezime i adresu) na adresu Dječji vrtić Krijesnica Gorjani, Bolokan 1, 31422 Gorjani, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom– „Natječaj za spremačicu/domaćicu – ne otvaraj“.