Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto psiholog/inja

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića ”Krijesnica Gorjani”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Krijesnica Gorjani” dana 21. siječnja 2022. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS na radno mjesto: PSIHOLOG/INJA ( 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – 1⁄4 radnog vremena)

 

Poslovi i radni zadaci:

–  prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta,

–  sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u vrtiću,

–  postavlja razvojne zadaće i skrbi o psihofizičkom zdravlju djece,

–  svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću,

–  sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava,

–  posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih

zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima,

–  radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na

emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju

djeteta,

–  surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i

lokanom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću,

–  povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi,

–  koristi se superverzijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te

javno prezentira rezultate,

–  surađuje s djecom, roditeljima, stručnim i drugim djelatnicima vrtića, državnim i

drugim tijelima,

–  sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu i dr.,

–  obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, a koji nisu predviđeni ovim opisom i

popisom poslova

 

Uvjeti za radno mjesto:

–  VSS – profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar/a psihologije,

–  završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologije,

–  položen stručni ispit,

–  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,

–  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

o životopis

o presliku odgovarajuće isprave o završenom školovanju o dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
o presliku osobne iskaznice
o presliku dokaza o radnom iskustvu

a. ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)

o uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 3 mjeseca

o uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 3 mjeseca

o potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariju od 3 mjeseca

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

file:///C:/Users/Korisnik/AppData/Local/Temp/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20p rava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

file:///C:/Users/Korisnik/AppData/Local/Temp/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20p rava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj kandidati dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić ”Krijesnica Gorjani”, Bolokan 1, 31422 Gorjani s naznakom „Natječaj za psihologa/inju – ne otvaraj“ u roku osam (8) dana od dana objave natječaja.