Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani 31. ožujka 2022. godine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS na radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno puno radno vrijeme.

 

UVJETI: 

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova – dokaz dostavlja izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru
 • da ne postoje zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako se odnose se na muški i ženski rod.

Kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj ili zamolbu – vlastoručno potpisanu,
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. sukladno članku 25. stavcima 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) – ne starije od 3 mjeseca
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. stavcima 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) – ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) – ne starije od 3 mjeseca
 • dokaz o radnom iskustvu: ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja

Opis poslova:

 • prati i procjenjuje aktualne djetetove potrebe, pravodobnost i kvalitetu njihova zadovoljavanja,
 • kreira vremenski, materijalni i prostorni kontekst za povoljan razvoj djeteta
 • odabire adekvatne odgojno vrijedne sadržaje u skladu s uočenim potrebama, mogućnostima i interesima djece
 • pronalazi mogućnosti za obogaćivanje doživljaja djece (u dječjem vrtiću i izvan njega)
 • individualno radi s djecom koja imaju posebne potrebe
 • prati i procjenjuje uspješnost u realizaciji zacrtanih zadaća
 • planira i organizira različite oblike suradnje s roditeljima (radionice, kutić za roditelje, izbor stručne literature, pisani stručni materijali o životu i djelatnosti djece u vrtiću)
 • potiče roditelje na sudjelovanje u kreiranju programa
 • pomaže roditeljima u prevladavanju teškoća u prilagodbi djece te uključivanju u odgojno-obrazovni proces
 • individualno razgovara s roditeljima o odgojno obrazovnim postupcima za zadovoljavanje potreba i interesa djeteta i roditelja
 • izrađuje program individualnog stručnog usavršavanja
 • prati stručnu literaturu
 • aktivno se uključuje u edukacije koje organizira dječji vrtić i druge institucije
 • prezentira dostignuća vlastite prakse i dječjeg vrtića
 • planira i realizira suradnju s osnovnim školama, vjerskim institucijama, kulturnim i umjetničkim institucijama, ekološkim organizacijama i drugim čimbenicima koji pridonose obogaćivanju odgojno-obrazovnog rada
 • prikuplja, obrađuje i dostavlja potrebne podatke u svezi s radom i poslovanjem (evidencije o nazočnosti djece, brojna stanja djece i drugo po nalogu ravnatelja)
 • sustavno prati, bilježi i unapređuje stručni rad s djecom predškolskog uzrasta i roditeljima, propituje i unaprjeđuje stručni rad s djecom s teškoćama u razvoju, istražuje i pronalazi kvalitetna rješenja
 • aktivno sudjeluje u izradi Kurikuluma Dječjeg vrtića
 • predlaže, unosi kvalitetne i stručne promjene u ostvarivanju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića
 • snimanje, prezentacija i unapređivanje odgojne prakse odgojitelja u svrhu podizanja kvalitete suvremenog pristupa
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i ravnatelja, a koji nisu predviđeni ovim opisom i popisom poslova

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu  na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti  sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Krijesnica Gorjani, Bolokan 1, 31422 Gorjani, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom – „Natječaj za odgojitelja/icu na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“.

 

U Gorjanima, 31. ožujak 2022.