Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto odgojitelj/ica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Gorjani objavljuje NA TJ EČAJ
za prijem u radni odnos za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 2 izvršitelja/ice

Za prijem u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, stručni prvostupnik predškolskog odgoja) ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij (magistar ranog i predškolskog odgoja)

 • Položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta -dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju, uz prijavu, priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,

 • presliku osobne iskaznice,

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o

  predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

   postupak (čl.25. st.4.)

  3. potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

   dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a,

  ne stariji od mjesec dana.

Opis poslova:
– prati i procjenjuje aktualne djetetove potrebe, pravodobnost i kvalitetu njihova zadovoljavanja
– kreira vremenski, materijalni i prostorni kontekst za povoljan razvoj djeteta – odabire adekvatne odgojno vrijedne sadržaje u skladu s uočenim potrebama, mogućnostima i interesima djece
– pronalazi mogućnosti za obogaćivanje doživljaja djece (u dječjem vrtiću i izvan dječjeg vrtića)
– individualno radi s djecom koja imaju posebne potrebe
– prati i procjenjuje uspješnost u realizaciji zacrtanih zadaća
– planira i organizira različite oblike suradnje s roditeljima (radionice, kutić za roditelje, izbor stručne literature, pisani stručni materijali o životu i djelatnosti djece u vrtiću) – pomaže roditeljima u prevladavanju teškoća u prilagodbi djece te uključivanju u odgojno-obrazovni proces
– potiče roditelje na sudjelovanje u kreiranju programa
– individualno razgovara s roditeljima o odgojnim postupcima za zadovoljavanje potreba i interesa djeteta i roditelja
– izrađuje program individualnog stručnog usavršavanja
– prati stručnu literaturu
– aktivno se uključuje u edukacije koje organizira dječji vrtić i druge institucije
– prezentira dostignuća vlastite prakse i dječjeg vrtića
– planira i realizira suradnju s osnovnim školama, vjerskim institucijama, kulturnim i umjetničkim institucijama, ekološkim organizacijama i drugim čimbenicima koji

pridonose obogaćivanju odgojno-obrazovnog rada
– prikuplja i obrađuje i dostavlja potrebne podatke u svezi s radom i poslovanjem (evidencije o nazočnosti djece, brojna stanja djece i drugo po nalogu ravnatelja) – sustavno pratiti, bilježi i unapređuje stručni rad s djecom predškolskog uzrasta i roditeljima,
– propituje i unapređuje rad s djecom s teškoćama u razvoju, istražuje i pronalazi kvalitetnija rješenja,
– aktivno sudjeluje u izradi kurikuluma Dječjeg vrtića,
– predlaže, unosi kvalitetne i stručne promjene u ostvarivanje Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića,
– snimanje, prezentacija i unapređivanje odgojne prakse odgojitelja u svrhu podizanja kvalitete suvremenog pristupa,
-obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i ravnatelja, a koji nisu predviđeni ovim opisom i popisom poslova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Krijesnica Gorjani, Bolokan 1, 31422 Gorjani, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom  – „Natječaj za odgojitelja/icu na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“